17.09.2014.

Na temelju Odluke direktora tvrtke HITTNER d.o.o.  OIB59308102082, Odbor za nabavu tvrtke HITTNER d.o.o.  objavljuje
OBAVIJEST O NABAVI
STROJA ZA OBRADU METALA - CNC TOKARILICA
Broj nabave: OP-ST/003/2014
Predmet nabave: CNC tokarilica   - 1 kom

Ponuda za predmet nabave: sukladno natječajnoj dokumentaciji
Naznaka zabrane inačica (varijanti): alternativne ponude i varijante ponuda nisu dopuštene
Početak i rok završetka isporuke: sukladno natječajnoj dokumentaciji

Komplet dokumentacije za nadmetanje na hrvatskom jeziku zainteresirani ponuditelji mogu nabaviti podnošenjem pisanog zahtjeva s podacima tvrtke i imenovanom osobom za kontakt na adresu tvrtke HITTNER d.o.o., Pakračka 10, 43000 Bjelovar.
Dokumentacija za nadmetanje će biti poslana običnom ili kurirskom poštom bez odgovornosti za gubitak ili nepravovremenu isporuku. Ako ponuditelj odabere kurirsku dostavu, on snosi sve otpremne troškove.
Zahtjev mora biti dostavljen u pisanom obliku, te mora sadržavati naziv kurirske službe i broj računa s kojeg će se naplatiti usluga.
Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti i osobno radnim danom od 8 do 14 sati,  počevši od   16.09. 2014., te na internetskim stranicama tvrtke HITTNER d.o.o.: http://www.hittner.hr
Sve informacije i dodatna objašnjenja u svezi s predmetnom nabavom mogu se dobiti u tvrtci Hittner d.o.o.  na telefonski broj (043) 244 -111.

Rok za dostavu ponuda:  16. 10. 2014. do 12 sati bez obzira na način dostave, a kada će se ujedno izvršiti javno otvaranje ponuda.

Adresa na koju se šalje/dostavlja ponuda: HITTNER d.o.o. Pakračka 10, 43000 Bjelovar, s naznakom: »Postupak nabave: OP-ST/003/2014, ne otvaraj – ponuda za stroj«.

Kriterij za odabir: sukladno dokumentaciji za nadmetanje

Napomena: Hittner d.o.o. nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi.

HITTNER d.o.o. Bjelovar
Direktor:
Stjepan Hittner

(za preuzimanje datoteke s dokumentacijom kliknite na niženavedeni link)
PRILOG: dokumentacija_-_CNC.doc

 

povratak na "Vijesti"